Assessment Plans

GRADE ENGLISH FAL:SEPED/ISIZULU/AFRIKAANS MATHS NS AND                                        TECHNOLOGY SOCIAL SCIENCES LIFE SKILLS
 

 

FOUR

1. TASK 1                          Reading Platinum story23:07 Listening comprehension 03/08: Language & comprehension24/08.                                . Writing (5 day diary):27/07.               TASK 2

Listening &speaking-Role play 17/08                  EXAM: Cycle Test: Language & Comprehension.24/08.  Writing(Dialogue)31/08

AFRIKAANS-Task One: :Praat:01\08,Lees25/07. Taal 13/08Bergripstoets 15/08,skryf,20/08

Task Two: Praat 22/08,Skryf 28/08, Begripstoets en taal eksamen                                                                                   ISIZULU-Task One: Ukulalela: 25/07.Ulimi 30/07. Ukufunda: 23/07. Ukuxondisisa: 07/08. Ukufunda uzwakale:14/08. Ukufinga umbhalo:31/07 Two: Ukulalela: 03/08. Umbhalo :07/08.Isivivinyo

SEPEDI-Task One:Go theeletša:20/07.Tšhomišo ya polelo: 26/07.Go bala, go bolela: 03/08.Go ngwala / go hlagiša: 15/08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Task Two:Go bala: 29/08. Tekatlhaloganyo:29/08 . Go ngwala :31/08

1.Project  (Fraction) : 13/08

2. Cycle test

1. Practical (musical instrument):24/08

Class test

 

 

 

1. History – case study (Transport through time (environmental damage)):10/08.

2. Geo – Case study (Food & farming in South Africa (a day in a dairy farm)): 15/08

3.Cycle test

1. PSW-Research Assignment (On any 2 chosen religions):17/08.

2. CA – Clay modeling (modeling any wild animal):24/08

3.PE(Rhythmic movement

23/07 & 17/08

 

 

 

FIVE

1. TASK 1                          Listen or speaking (Events, social, moral and cultural.02/08 :.Language :24/07 .Reading 23/07 :  Reflecting (Comprehension):06/08                         Writing 25/07                    2.TASK 2: Dialogue: 15/08.Role play(perform a familiar situation: 20/08    Language 24/08: Writing (Write a short play script): AFRIKAANS-Task One: Praat: 01\08.Lees: 25/07.   Taal: 13/08.Begripstoets 15/08.  Skryf: 20/08.          

Task Two: Praat: 22/09.Skryf 28/08

. Begripstoets en taal eksamen

ISIZULU Task One: Ukukhuluma 25/07,Ulimi 30/07,ukufunda:27/07.Ukucabanga:23/07,Ukwethula:14/08,Ukuqondisisa:31/08

Task Two: Inkulumo Mpikiswano :07/08 . Ukubhala : 03/08. Isivivinyo

SEPEDI-Task One: Go theeletsa / bolela 20 /07. Tshomiso ya polelo: 26/07.Go bala le go bogela: 03/08.Go ngwala, go  hlagisha: 27/08.

TaskTwo: Molekwana

Go theeletša, bolela: 19/.08. Tšhomišo ya polelo:29/08. Go bala, bogela: 31/08 Go ngwala:

1. Class test (Mass) 10/08.

2.Assignment-Transformation 24/08

3.Cycle test

 

1.Class test:(stored energy in fuel & electricity):10/08

 

2 .Case study (Fires     in a        community):17/08.

            

 

1. Geo: :(Test)20/08

2. History: (Test)17/08

 

3. Cycle test

1. PSW-Project(preparing a healthy meal) 24/08

2. CA – Dance & music:124/08

3.PE(Rhythmic movements)

23/07 & 17/08

 

 

SIX

1. TASK 1                          Listen or speaking (My favourite character):23/07 Language : 16/08.                               Reading (Short story): 18/07.Reflecting : 02/08.          Writing : 13/08                    2.TASK 2: cycle tests                 Listen/speaking:20/08.Comprehension: 20/08. Language : 4/09.Writing:27/08.Role play:

 

 

AFRIKAANS-Task One: Praat:15 /08: Lees 23/07. Taal 17/08,begripstoets 27/07,Gedig/Skryf 20/08        

Task Two:Praat:20/08. Skryf  24/08.  . Begripstoets en taal eksamen

ISIZULU-Task One Ukulalela : 25/07. Ukufunda: 23/07.  Ulimi 30/07. Ukucabanga ngezindaba, 23/07. Ukukhuluma 17/08.  Ukukhuluma 14/08, Umdlalo 03/08, Ukubhala 07/08    Task Two:  Isivivinyo                                                                                                                                                             SEPEDI-Task One: Go theeletsa / bolela: 23/07.Tshomiso ya polelo: 08/08.Go bala le go bogela:13/08.Go ngwala le go hlagisa:

Task Two:  Go theeletša le go bolela: 17/08.Tšhomišo ya Polelo: 20/08.Go bala le go bogela 29/08. Go ngwala le go hlagiša:

 

 

1.. Class test: 16/08           -Basic operation     -Transformation     -Measurement

2.  Project : 27/08    – 3D objects

3.Cycle test

 

 

1.Practical:Making a system that produce light/sound  /movement: 08/08

2.Class test

 

 

1.Geography:

(Test.) 16/08

2.History: Project(Democracy in SA, life history of  a leader)20/08

 

 

 

 

1. PSW-Project (Nation-building & Cultural Heritage): 24/08.

2. CA – Drama(visual arts) :24/08

3. PE: Rhythmic patterns of movement. 23/07 & 17/08

 

  CYCLE TEST CYCLE TEST CYCLE TEST CYCLE TEST CYCLE TEST CYCLE TEST

 

Grade               English Afrikaans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sepedi  Zulu Mathematics  Natural

Sciences 

 Social

Sciences

Economic and Management Sciences Life Orientation Technology Creative Arts
SEVEN

 

 

 

Task one: Oral    Week 2 -4: Debate    (October).

Task two: Oral.         Week 2 :Reading

Week 3:Speech

Task Three

Writing Exam(OCTOBER)

 

Language and Comprehension Exam

(November)

 

 

 

 

 

 

Sepedi: Task one

Reading :16/10

Writing 25:/10

Task 2

Speech :19/10

Literature :26/10

Task 3 Debate 01/11

Zulu:

Task 1

Ukufunda – 11/10

Ukubhala – 31/10

Task 2

Ukukhuluma – 17/10

Umbhalo wobucika 24/10

Task 3

Ingxoxo – 08/11

Afrikaans:

Lees  :16/10

Praat:30/10

Skryf :26/10

Eksamen

 

 

 

Assignment

(Integers):26/10

 

Investigation(Data handling) 06/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams

Practical task: Make a model of a globe and Demonstration :02/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams

 History:

Class test:(Co-operation and Cape colony, Frontier wars)29/10

 

Geography:

Class test

( Natural Resources ) 02/11

 

 

 

 

Exams.

 

 

Class test:08/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams

 

PE :Participation  in Outdoor games 14/10-09/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams

 

 

Mini pat model: Refugee shelter: 09/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams.

Creative Arts:

Practical Exam:Choral Verses. 09/11

Visual Arts:

Final Practical exam:Creating

2D images

09/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exams.